logo

KRS

Informujemy o zmianie numeru KRS

Aktualny numer  to 0000701160

Wiosenna Wystawa Klubowa

 

Jesienna wystawa klubowa

 

Klubu Owczarka Staroniemeckiego

 

29 września 2018r, miejscowość Biskupice Oławskie

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wystawie.

 

 

 

Przyjmowanie psów na wystawę od godz. 900  , rozpoczęcie wystawy od godz. 1030 .

Niezbędnym dokumentem przyjęcia psa na wystawę jest 4 pokoleniowy rodowód

lub metryka urodzenia  oraz książeczka z aktualnymi szczepieniami.

 

Serdecznie zapraszamy 

Regulamin klubu

 

PRZEPISY OGÓLNE

§1

Regulamin hodowli owczarków niemieckich długowłosych wprowadza się na podstawie Statutu Klubu Owczarka Staroniemieckiego, zwanego w dalszej części Klubem .

§2

Hodowla owczarków niemieckich jest hodowlą amatorską.

§3

Celem hodowli jest oparte na naukowych podstawach doskonalenie rasy owczarka niemieckiego długowłosego pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych .

§4

Hodowlę w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Klubu poprzez powoływane przez siebie : Główną Komisję Hodowlaną i Oddziały Klubu .

§5

Hodowcą jest członek Klubu , który prowadzi hodowlę na terenie RP , posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych , zatwierdzony przydomek hodowlany , zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

§6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli owczarków niemieckich długowłosych należy do Zarządu Głównego i Zarządu Oddziałów .

 

PRZYDOMKI HODOWLANE

§7

1. Członek Klubu rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie   przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego .

1. Przydomek zgłasza się w dwóch egzemplarzach , z których jeden po zatwierdzeniu otrzymuje hodowca , drugi pozostaje w aktach Zarządu Głównego Klubu .

1. Zarząd Główny Klubu może odmówić zarejestrowania przydomku gdy:

- brzmi identycznie lub bardzo podobnie do już zarejestrowanego ,

- w innym niż polski języku współczesnym .

1. Brak zarejestrowania przydomka uniemożliwia wydanie metryk .

1. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi .

1. Przydomek może być pisany na początku lub na końcu nazwy, ustala się to przy rejestrowaniu przydomka .

§8

1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony i nie może być zmieniany .

1. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika hodowli współmałżonka lub pełnoletniego członka rodziny . Przedstawicielem takiej spółki jest właściciel przydomka

1. Nowy własciciel po przejęciu hodowli może zachować przydomek za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy , potwierdzoną przez Zarząd Główny Klubu . W przypadkach spornych wiążącą jest uchwala Zarządu Głównego Klubu .

 

PRZEGLĄD HODOWLANY

§9

Zakwalifikowanie do hodowli psów i suk następuje na przeglądach hodowlanych lub wystawach organizowanych przez Klub Owczarka Staroniemieckiego . Do przeglądu / wystawy mogą stanąć psy / suki w wieku od trzech miesięcy .

1. Psy / suki podlegają obowiązkowi badań w kierunku dysplazji stawu biodrowego oraz testów psychotechnicznych i mogą być zakwalifikowane do hodowli dopiero po spełnieniu tych wymogów.

1. Do hodowli nie dopuszcza się psów i suk lękliwych .

 

SUKI HODOWLANE

§10

1. Do hodowli dopuszcza się sukę , która :

a) jest zarejestrowana w Klubie oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej Owczarka Staroniemieckiego,

a) ukończyła 18 miesięcy,

a) uzyskała na wystawie w klasie młodzieży , juniorów , otwartej lub użytkowej ocenę dobrą,

a) spełnia wymogi ustalone przez Zarząd Główny Klubu ,

a) została zakwalifikowana do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub wystawie .

§11

Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przedstawienia dokumentacji hodowlanej . Dokumentacja ta powinna być przekazana w terminie 30 dni.

§12

1. Sukę hodowlana można zawiesić na okres 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym regulaminie .

1. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku . w którym ukończyła 8 lat.

1. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela .

 

PSY REPRODU KTÓRY

§13

Do kryć dopuszcza się psa, który :

a) jest zarejestrowany w Klubie oraz wpisany do PKR lub Polskiej Księgi Rodowodowej Owczarka Staroniemieckiego,

a) ukończył 24 miesiące,

a) uzyskał na wystawie lub przeglądzie ocenę dobrą,

a) spełnia dodatkowe wymogi ustalone przez Zarząd Główny Klubu .

§14

1. Zarząd Klubu wpisuje na listę reproduktorów psa zakwalifikowanego do hodowli .

Do takiego reproduktora mogą być kierowane suki do krycia .

Dla reproduktora nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć .

1. Reproduktor przebywający czasowo w Polsce , stanowiący własność cudzoziemca mający rodowód organizacji zagranicznej może być użyty do krycia suk bez ponownej kwalifikacji do hodowli . Właściciel reproduktora zobowiązany jest wręczyć właścicielowi suki świadectwa krycia oraz kserokopię rodowodu reproduktora .

1. Reproduktora przerejestrowanego z innego oddziału można użyć do krycia pod warunkiem przedstawienia dokumentacji hodowlanej.

§14

1. Reproduktora można zawiesić na okres do 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w tym regulaminie .

1. Skreśla się reproduktora z ewidencji w przypadku usiania członkostwa właściciela .

 

PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY

§ 16

1. Otoczyć opieką posiadane psy , zapewnić im higieniczne warunki utrzymania , należytą pielęgnacją poddawać szczepieniom  ochronnym i właściwie żywić .

1. Doprowadzić sukę / psa na przegląd w celu zakwalifikowania do hodowli .

1. Przestrzegać terminów kryć suki ( 2x cieczka- krycie > 1x cieczka - przerwa).

1. Przed cieczka zgłosić się do Kierownika Sekcji Hodowlanej po pisemne skierowanie do krycia .

1. Na życzenie doprowadzić sukę do Kierownika Sekcji Hodowlanej w celu stwierdzenia jej kondycji.

1. W przypadku krycia za granicą otrzymać kartę kopulacji oraz  kserokopię rodowodu reproduktora . Dotyczy również reproduktorów przebywających czasowo w Polsce .

1. Złożyć w Klubie w terminie 30 dni od daty krycia karty kopulacji oraz oryginał skierowania .

1. Zgłosić w Klubie w ciągu 14 dni fakt oszczenienia się suki oraz powiadomić właściciela reproduktora .

1. Tatuowanie szczeniąt odbywa się między 6 a 8 tygodniem życia .

1. Udostępnić Kierownikowi Sekcji miot i hodowlę do przeglądu . Stwierdzenie złej kondycji szczeniąt uprawnia Komisję do zawieszenia wydawania metryczek na czas ustalony przez Komisję.

1. Hodowcy przysługuje prawo do pozostawienia całego miotu .

1. Hodowca ma wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7- go tygodnia życia wraz z metrykami i książeczkami zdrowia

1.  Uregulować w terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora .

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA

§17

Właściciel reproduktora ma prawo :

a) odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny .

a) wyboru szczenięcia w pierwszej kolejności jeżeli umowa przewiduje szczenię za krycie , a hodowca nie po/.ostawia szczenięcia we własnej hodowli .

Właściciel reproduktora ma obowiązek :

1. Otoczyć opieką posiadane psy , zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnacje, właściwie żywić , poddawać szczepieniom ochronnym .

1. Doprowadzić psa na przegląd hodowlany w celu zakwalifikowania do hodowli .

1. Używać psa wyłącznie do kryć suk ze skierowaniem .

1. Po kryciu wręczyć hodowcy wypełnioną i podpisaną kopię karty kopulacji. Oryginał, wraz z kopią złożyć u Kierownika Sekcji Hodowlanej .

1. Pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy .

1. Umożliwić i ułatwić Komisji Hodowlanej kontrole warunków utrzymania psa i jego kondycji .

 

EKWIWALENT ZA KRYCIE

§18

Przed dokonaniem krycia właściciele reproduktora zobowiązani są ustalić pisemne warunki regulacji należności za krycie .

Zaleca się stosowanie następujących wariantów :

- krycie za szczenię :

a) w przypadku urodzenia się 4 lub więcej szczeniąt właściciel reproduktora wybiera szczenię nie później niż przed ukończeniem 6 tygodnia życia i odbiera je po ukończeniu 7 tygodni. Jeśli hodowca zostawia szczenię we własnej hodowli ma pierwszeństwo wyboru .Nieodebranie szczenięcia przed ukończeniem 9-ciu tygodni upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi kwoty równej przeciętnej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt, po potrąceniu kosztów żywienia szczenięcia za okres od ukończenia 7-miu tygodni życia do dnia sprzedaży .

a) po odchowaniu jednego szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej szczenięcia .

a) po odchowaniu dwojga szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej szczenięcia .

a) po odchowaniu trojga szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej szczenięcia .

- krycie za średnią wartość rynkową jednego szczenięcia :

a) właściciel reproduktora otrzymuje średnią wartość rynkową jednego szczenięcia ( uzgodnioną przed kryciem ), po sprzedaniu wszystkich szczeniąt danego miotu . Należność powinna być uregulowana nie później niż w ciągu 4-ecli miesięcy od daty urodzenia szczeniąt .W przypadku odchowania niepełnego miotu stosuje się postępowanie jak w wariancie „ krycia za szczenię „ .

- krycie za ekwiwalent pieniężny :

a) po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi kwotę uzgodnioną przed kryciem ,przy czym oplata nie podlega zwrotowi bez względu na wynik krycia . W przypadku , gdy nie urodzą się szczenięta , hodowcy przysługuje prawo ponownego krycia bez dodatkowej opłaty .

 

DOKUMENTACJA HODOWLANA

§19

Skierowanie do krycia . karta kopulacji, karta miotu oraz protokół miotu są drukami ścisłego zarachowania i podstawą do wystawienia metryk . Metryka ważna jest jeden rok wyłącznie na terenie Polski

§20

Metryka upoważnia do zarejestrowania psa w Klubie -Zarządzie Głównym lub w Oddziałach , wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej Owczarka Staroniemieckiego . Rodowody psów wpisanych do PKROS są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie Polski .

§21

Rodowód psa / suki wystawiony przez zagraniczną organizację hodującą owczarki niemieckie długowłose i prowadzącą dokumentacją hodowlaną , musi być przedłożony Zarządowi Głównemu do nostryfikacji . Rodowód zagraniczny po wpisaniu do PKKOS i opatrzeniu numerem wpisu /wraca się właścicielowi . Numer wpisu do PKROS umieszcza się w dokumentacji psa po numer/e rodowodu organizacji macierzystej .

§22

Nie prowadzi się Księgi Wstępnej , do Klubu przyjmowane są psy / suki z rodowodami lub metrykami ze Związku Kynologicznego w Polsce .

§23

O zagubieniu rodowodu właściciel zawiadamia Zarząd Główny , który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „DUPLIKAT,,.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

- Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Główny na wniosek Kierownika Sekcji Hodowlanej .

- W przypadku naruszenia przepisów niniejszego regulaminu przez hodowców lub właściciela reproduktorów- Kierownik Sekcji Hodowlanej kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Oddziałowy lub Główny Sad Koleżeński.

§25

- Po wykluczeniu członka z  Klubu psy i suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Klubu i nie mogą być przerejestrować na inną osobę . Skreślenie dokonuje Zarząd Główny Klubu .

- W okresie zawieszenia w prawach członka posiadane przez niego psy i suki nie mogą być przerejestrowane na innego członka Klubu, używane do hodowli i nie mogą brać udziału w wystawach . konkursach i pokazach .

§26

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych dobrem hodowli owczarka niemieckiego długowłosego , decyzje wykraczające poza zakres niniejszego regulaminu podejmuje /arzad Główny .|

§27

Wszelkie inne decyzje dotyczące aneksu do niniejszego regulaminu są podejmowane przez Zarząd Główny .

 

WRZOREC RASY

 

WZORZEC OWCZAKKA NIEMIECKIEGO DŁUGOWŁOSEGO STARONIEMIECKIEGO

Opracowany na podstawie : W/orzec FCI nr. 166 ważny od 5 maja I994r.

 

 

WYGLĄD OGÓLNY

Owczarek niemiecki jest psem średniej wielkości, silnym i dobrze umięśnionym , o sylwetce nieco wydłużonej , suchym kośćcu i mocnej budowie ogólnej .

Rozmiary :

Wysokość w kłębie :

>    Psy    63 - 68 cm

>    Suki   57 - 62 cm

Długość tułowia przewyższa wysokość w kłębie o 10 - 17 %

 

ZACHOWANIE I CHARAKTER

Owczarek niemiecki powinien być spokojny . pewny siebie . naturalny i niegroźny dla otoczenia ( poza sytuacjami, kiedy jest prowokowany ). czujny i posłuszny . Powinien cechować się odwagą . silnym charakterem i bojowością . Powyższe cechy czynią z owczarka niemieckiego dobrego psa towarzysza , psa obrończego i stróża , a także dobrego psa pasterskiego .

GŁOWA

Trójkątna,  proporcjonalna do wielkości tułowia ( długość wynosi około -10 % wysokości w kłębie ). Nie powinna być ani za ciężka , ani zbyt delikatna lub zbyt wydłużona . Sucha i między uszami umiarkowanie szeroka . Czoło oglądane z boku i z przodu lekko wysklepione bez lub ze słabo zaznaczoną bruzdą czołową . Stosunek długości czaszki do długości grzbietu nosa wynosi 1:1.

 

MÓZGOCZASZKA

Oglądana z  góry , zwęża się stopniowo i równomiernie od uszu ku grzbietowi nosa , przechodząc progiem czołowym w klinowatą część pyskową . Szczeka i żuchwa dobrze rozwinięte . Grzbiet nosa prosty . Wargi suche , dobrze przylegające o ciemnej barwie . TRUFA powinna być czarna .

 

UZĘBIENIE

Wymagane jest zdrowe, mocne i pełne ( 42 zęby ). Zgryz nożycowy , tzn siekacze żuchwy zachodzą na ścianki tylne siekaczy szczęki zgryz cęgowy , tyłozgryz i przodozgryz , oraz zbyt duże luki między zębami stanowią wadę . Szczęka i żuchwa muszą być dobrze rozwinięte , aby żeby mogły głęboko tkwić w zębodołach .

 

OCZY

Średniej wielkości o kształcie migdału  nieco skośnie osadzone . nie wyłupiaste , o barwie możliwie ciemnej . Oczy rażąco jasne . zmieniające naturalny wyraz psa nie są pożądane .

 

USZY

Owczarek niemiecki ma uszy stojące , średniej wielkości . Ustawienie ich jest proste i symetryczne ( nie nachylone ukosem w bok ). Uszy zwężają się ku górze , a małżowiny skierowane są do przodu . Uszy /łamane lub obwisłe są wada . Dużo psów w czasie ruchu lub spoczynku w pozycji leżącej , kładzie uszy do tyłu . Nie jest to traktowane jako wada .

 

SZYJA

Silna , o dobrze rozwiniętych mięśniach , bez luźnego podgardla , noszona pod kątem około 45° do linii poziomej .

 

TUŁÓW

Górna linia tułowia przechodzi bez widocznego załamania od dobrze osadzonej szyi, przez dobrze rozwinięty kłąb i łagodnie opadający grzbiet, ku lekko spadzistemu zadowi. Grzbiet jest dobrze uformowany, silny i umięśniony. LĘDŹWIE szerokie , silnie i dobrze umięśnione. ZAD długi , lekko spadzisty (około 23° do linii poziomej ) przechodzi w ogon bez zakłócenia górnej linii tułowia .

 

KLATKA PIERSIOWA

Dość szeroka , z długim , dobrze wykształconym przedpiersiem . Głębokość klatki piersiowej stanowi około 45-48 % wysokości w kłębie . Żebra średnio łukowate . Klatka piersiowa zbyt wybrzuszona lub zbyt płaska stanowi wadę .

 

OGON

Sięga co najmniej do stawu skokowego . Obfite owłosienie z piórem na spodniej stronie ogona .

 

KOŃCZYNY PRZEDNIE

Kończyny przednie dobrze osadzone . Oglądane z przodu idealnie równolegle do siebie .

ŁOPATKA i RAMIĘ; są tej samej długości , płasko przylegające do tułowia dzięki dobremu umięśnieniu. Kąt ustawienia łopatki do ramienia wynosi idealnie 90° mogąc praktycznie dochodzić do 110°. Łokcie nie są odstające ani w pozycji stojącej, ani w ruchu .

PRZEDRAMIONA proste i równolegle do siebie , suche i dobrze umięśnione . Długość śródręcza wynosi około 1/3 długości przedramienia . Ustawione jest pod kątem 20-22°. Zbył strome jak i zbyt naddające przedramię zmniejsza przydatność psa pod względem wytrzymałości. ŁAPY są owalne. Pazury, mocne i ciemne .

 

KOŃCZYNY TYLNE

Kończyny tylne nieco odstawione ku tyłowi . Oglądane od tyłu równolegle do siebie. UDO i PODUDZIE niemal tej samej długości. Kąt między nimi wynosi 120". Uda szerokie i silnie umięśnione . Podudzia zwarte i silne . Śródstopie poniżej podudzia jest ustawione pod kątem prostym do podłoża. ŁAPY o zwartej i lekko wsklepionych palcach . Opuszki twarde i ciemne . Pazury  twarde i ciemne .

 

APARAT RUCHU

Owczarek niemiecki jest kłusakiem . Długość i katowanie kończyn muszą być tak wyważone  aby tylne mogły być bez zakłóceń linii grzbietu przesuwane do przodu ,a przednie pokonywał przy tym tą samą odległość . Przy właściwych proporcjach budowy ogólnej do ukątowana powstaje aparat ruchu zdolny do przestronnego kłusu.

 

SKORA

Luźna . ale bez fałd .

SZATA (OWŁOSIENIE)

Właściwie owłosiony owczarek niemiecki długowłosy ma podwójną długu sierść z podserstkiem . Włos okrywowy długi tworzący kosmyki na uszach , frędzle na łokciach i obfite portki . Włos na ognie obfity i z piórem na spodniej stronie .

SZATA (UMASZCZENIE)

CZAK.NE PODPALANE , z rudymi , brązowymi , żółtymi ( płowymi ) do jasnoszarych znakowań (podpalanie ).

WILCZASTE , JEDNOBARWNE ( przy czym kolor szary jest podpalany ) .

CZARNE . całkowicie jednobarwne bez białych znakowań .

Czarny powinien być czaprak i maska . Małe , białe plamki na piersiach lub bardzo jasne wewnętrzne strony nóg są dopuszczalne , lecz niepożądane . Chrząstka nosowa powinna być przy wszystkich umaszczeniach czarna . Psy bez maski. o rażąco jasnych pazurach oraz, czerwono - rudej sierści na końcu ogona określić należy jako słabo wypigmentowane .

PODSZERSTEK jest koloru jasnoszarego . biały nie jest dopuszczalny .

 

WADY

Wszelkie odchylenie od podanego wzorca uważane są za wadę i punktowane w zależności .

WADY POWAŻNE

- wady uszu: uszy osadzone poziomo lub zbyt nisko, obwisłe , odchylone ukosem w bok , stojące ale zbyt miękki

- poważne wady pigmentacji

- wady uzębienia: wszelkie odchylenia od zgryzu nożycowego lub formuły dentystycznej

- obniżona wytrzymałość ogólna.

WADY POWAŻNE

- psy o słabym charakterze , zbyt agresywne lub niezrównoważone

- psy o stwierdzonej poważnej dysplazji kości biodrowej

- psy / nieprawidłowo ukształtowanymi uszami lub ogonem

- psy zdeformowane

- wady uzębienia. a mianowicie :

- brak jednego zęba P3 oraz jakiegokolwiek innego

- brak jednego kła

- brak jednego zęba P4

- brak jednego zęba Ml lub M2

- brak w sumie trzech zębów lub więcej

- wady inne a mianowicie :

- łyłozgyz powyżej 2 mm

- przodozgryz

- siekacze na styk ( zgryz cęgowy )

- psy albinosy sierść długa bez podszerstka , tworząca na grzbiecie przedziałek - sierść krótka z podszerstkiem.

 

UWAGA ! : u samców oba jądra muszą być prawidłowo rozwinięte i znajdować się w worku mosznowym .

 

 

Wystawa

 

5 czerwca 2016 Cieśle Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich


Our website is protected by DMC Firewall!